Prosjekt

PLATON

PLATON er Norges største samfunnsfaglige klimaforskningsprosjekt og skal hjelpe politikere og næringsliv i arbeidet med å gjøre Norge til et lavutsslippsamfunn

PLATON er Norges største samfunnsfaglige klimaforskningsprosjekt og skal hjelpe politikere og næringsliv i arbeidet med å gjøre Norge til et lavutsslippsamfunn

Prosjektet skal bygge en åpent tilgjengelig kunnskapsplattform om klimapolitikk og hvordan den påvirker økonomi, atferd og utslipp.

I tillegg til å forske frem ny kunnskap skal PLATON samle og systematisere kunnskap som allerede finnes. Data, statistikk og modellverktøy som ligger til grunn for kunnskapen vil være del av plattformen.

Seks institutter er hovedpartnere i prosjektet. CICERO Senter for klimaforskning, Statistisk sentralbyrå (SSB), Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Fridtjof Nansens institutt (FNI), Frischsenteret og Transportøkonomisk institutt (TØI). Prosjektet ledes av Taran Fæhn, forskningsleder ved Statistisk sentralbyrå.

Arbeidet er organisert i seks ulike grupper, eller arbeidspakker:

1. Utslipp fra landbruk og arealutnytting. Hovedfokuset er på målemetoder for utslipp og karbonopptak, utforming av politikk, og hvordan redusere utslippene og øke karbonopptak i sektorene. Samspillet mellom klimamål og øvrige samfunnsmål for landbrukssektoren blir også studert.

2. Utslipp fra transport, avfallshåndtering og andre kilder som ikke er en del av EUs kvotesystem. Vi ser på hvordan offentlig politikk og investeringer påvirker for eksempel folks reiseønsker og valg av transportformer.

3. Utslipp som reguleres av EUs kvotemarked. Her ser vi på effekter av EUs kvotesystem på norske utslipp og hvordan dette systemet samspiller med andre tiltak, slik som tilskuddsordninger for grønn innovasjon og satsing på karbonfangst og -lagring?

4. Samspill i Norge. Hvordan påvirker klimapolitikken samfunnet og hvordan spiller virkemidlene sammen? For eksempel ser vi på hvordan arbeidsdelingen mellom statlige og kommunale tiltak fungerer.

5. Påvirkning utenfra. Hvordan påvirker andre lands klimapolitikk Norge og våre utslipp, og hva vi kan lære av andre lands klimatiltak?

6. Kommunikasjon og formidling. PLATON har høye ambisjoner for kommunikasjon og dialog med beslutningstakere og andre brukere av klimapolitisk kunnskap.

PLATON er finansiert av Norges Forskningsråd og med bidrag fra 30 ulike samfunnsaktører. Les prosjektbeskrivelsen her.

Les mer på prosjektets hjemmeside: platonklima.no – Platon