Prosjekt

EcoGaps

Mind the gap: Bridging knowledge and decision-making across sectoral silos and levels of governance in ecosystem based management (EcoGaps)

Økosystemene trues av arealbruk, klimaendringer og tap av biologisk mangfold. Samtidig utfordres helhetlig naturforvaltning og arealplanlegging av sektorenes silo-organisering, ulike forvaltningsnivåer og separate beslutningsprosesser. Prosjektet EcoGaps tester og studerer ny metodikk for økosystemregnskap med utgangspunkt i Viken og Østlandet, som rommer noe av det største biologiske mangfoldet i landet, og samtidig det høyeste antallet truede arter.

EcoGaps er et kompetanse- og samarbeidsprosjekt som er støttet av Norges forskningsråd i perioden 2021-2025. Vi studerer og tester i hvilken grad, hvordan og under hvilke betingelser økosystemregnskap og konsekvensutredninger kan motvirke fragmenterte forvaltnings- og beslutningsprosesser, og bidra til en mer bærekraftig forvaltning av naturen.

EcoGaps har to hovedformål:
– Frembringe ny, systematisk forskning om hvordan bruken av økosystemkunnskap kan styrkes i arealplanlegging og vannforvaltning på lokalt og regionalt nivå i Norge, gjennom studier av konsekvensutredninger og økosystemregnskap.
– Teste og vurdere ny metodikk for verdisetting av natur i arealplanleggingen i Viken fylkeskommune og Nordre Follo kommune, basert på FNs standard for økosystemregnskap: Experimental Ecosystem Accounting, SEEA EA.

Tidligere forskning har vist at beslutninger om bruk av arealer og naturresurser tas stykkevis og delt av en spesialisert forvaltning med oppdelte ansvarsområder. Den samlede belastningen for økosystemene blir ikke tilstrekkelig vurdert og vektlagt. EcoGaps studerer hvorvidt økosystemregnskap kan fungere som koordineringsmekanismer som styrker konsekvensvurderinger av samlet belastning, og motvirker uønskede effekter av en fragmentert forvaltning. Figuren under viser hvordan prosjektet er organisert.

 

Referanser
Nature 2021 Vol. 591
Nybø, S., E. Framstad, S. Jakobsson, J. Töpper & V. Vandvik (2020): «Økologisk tilstand og andre verktøy for å vurdere naturkvaliteter i terrestriske miljø. Datakilder og forvaltningsmål». NINA-Rapport 1902
System for environmental economic accounting https://seea.un.org/ecosystem-accounting

Mer info om prosjektet finner du her: EcoGaps

Har du spørsmål om prosjektet?

Vennligst ta kontakt med prosjektleder på marthe@oslomet.no