Vi er CIENS

CIENS er et samarbeid mellom flere ledende forskningsinstitusjoner.

CICERO Senter for klimaforskning

CICERO skal bidra til omstilling gjennom å drive forskning, utredning, rådgivning og informasjon om klimarelaterte globale miljøspørsmål og internasjonal klimapolitikk med sikte på å fremskaffe kunnskap som kan bidra til å redusere klimaproblemet og å styrke det internasjonale klimasamarbeidet.

https://www.cicero.oslo.no

Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt utviklar og leverer ei lang rekke nyttige tenester. Vi sørger for at redningshelikoptra kjem trygt fram, og at beredskapsetatane er førebudde på ekstremver og anna farleg ver.

Vi driv eit omfattande forskingsarbeid, og leverer klimadata som blant anna kan brukast til å dimensjonere landet for framtidas klima. Vi har ein fri og open datapolitikk, som inneber at kven som helst kan bruke materialet vårt fritt og til nytte for samfunnet.

Og ikkje minst: Kvar dag er Yr.no ein del av planlegginga til folk både her i landet og utanlands. Felles for alt arbeidet vårt er hovudmålet vårt om å bidra til å sikre liv og verdiar.

https://www.met.no

By- og regionforskningsinstituttet NIBR

By- og regionforskningsinstituttet NIBR er et samfunnsvitenskapelig oppdragsforskningsinstitutt ved OsloMet. Våre analyser omfatter implementering og implikasjoner av offentlig politikk, planlegging, organisering, samordning og governance, samt demokrati og deltakelse. NIBRs kunnskap om sted og styring koples til politikkfelt innen mange av samfunnets sektorer.

https://www.oslomet.no/om/nibr

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. NINA har 265 ansatte. Administrerende direktør er Norunn S. Myklebust. NINA har både naturforskere og samfunnsforskere og forskningen vår retter seg både mot nasjonale og internasjonale problemstillinger. Vi samarbeider med forskningsinstitusjoner i mer enn 30 land i Europa, Afrika, Asia og Amerika.

https://www.nina.no

NILU – Norsk institutt for luftforskning

NILU er et uavhengig forskningsinstitutt en sterk posisjon både nasjonalt og internasjonalt. Vår forskning har som formål å øke forståelsen for prosesser og effekter knyttet til våre kjerneområder: atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet og miljøgifter.

Vi leverer tjenester tett koblet til vår forskning, og målet er å gjøre kunnskap innenfor instituttets kjerneområder synlig, tilgjengelig og nyttig for samfunnet. Vår forskning skal bidra til økt kunnskap om årsaker til og konsekvenser av klimaendringer og forurensning.

https://www.nilu.no

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

NIVA er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.

http://www.niva.no

Universitetet i Oslo

Gjennom kunnskap, ansvar og engasjement skal UiO bidra til en bærekraftig framtid. Vi har formet samfunnet i over 200 år og er et ledende europeisk universitet. De neste ti årene skal universitetet fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning og tilby fremragende utdanning. Vi skal styrke dialogen med omverdenen og bidra til at kunnskap tas i bruk.

UiO er representert i CIENS med forskere fra både samfunnsvitenskapelige og naturvitenskapelige fagdisipliner, med den tverrfaglige satsingen UiO:Energi som knutepunkt.

CIENS-samarbeidet inngår i en bred innsats for bærekraft i hele kjernevirksomheten vår – både innen utdanning, forskning, formidling og drift.

https://www.uio.no/om/strategi/berekraftsmal/index.html