Vi er CIENS

CIENS er et strategisk samarbeid mellom selvstendige forskningsinstitutter. Vi har ledende miljøer innen ulike naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige fag. Samarbeidet vil utnytte denne brede felles kompetansen til nytte for samfunnet, for institusjonene selv og for framtiden.

CICERO – Senter for klimaforskning

CICERO ble opprettet i 1990 av den norske regjeringen og fikk i mandat å utvikle kunnskapsgrunnlaget i nasjonal og internasjonal klimapolitikk. I dag er CICERO en uavhengig forskningsstiftelse med cirka 100 ansatte.

CICERO skal bidra til omstilling gjennom å drive forskning, utredning, rådgivning og informasjon om klimarelaterte globale miljøspørsmål og internasjonal klimapolitikk. Målet er å fremskaffe kunnskap som kan bidra til å redusere klimaproblemet og å styrke det internasjonale klimasamarbeidet.

CICERO er internasjonalt anerkjent som ett av verdens fremste institutter for klimaforskning. Seks av instituttets forskere var med å skrive FNs klimapanels sjette hovedrapport og flere forskere har bidratt i panelets rapporter siden 1992.

https://www.cicero.oslo.no

Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt utviklar og leverer ei lang rekke nyttige tenester. Vi sørger for at redningshelikoptra kjem trygt fram, og at beredskapsetatane er førebudde på ekstremver og anna farleg ver.

Vi driv eit omfattande forskingsarbeid, og leverer klimadata som blant anna kan brukast til å dimensjonere landet for framtidas klima. Vi har ein fri og open datapolitikk, som inneber at kven som helst kan bruke materialet vårt fritt og til nytte for samfunnet.

Og ikkje minst: Kvar dag er Yr.no ein del av planlegginga til folk både her i landet og utanlands. Felles for alt arbeidet vårt er hovudmålet vårt om å bidra til å sikre liv og verdiar.

https://www.met.no

NIBR – By- og regionforskningsinstituttet

By- og regionforskningsinstituttet NIBR er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt ved OsloMet – Storbyuniversitetet.

Vi forsker på bærekraftig utvikling i byer og regioner. NIBR er særlig opptatt av sammenhenger mellom styring og planlegging på den ene siden, og sosial-, økonomisk- og miljømessig bærekraft på den andre.

NIBRs forskning belyser hvordan utvikling og opprettholdelse av likeverdige tjenester i hele landet ivaretas – og utfordres – gjennom oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene. Vi undersøker hvilke styringsformer som er best egnet for å møte komplekse samfunnsutfordringer som ingen aktører alene besitter løsningen på.

https://www.oslomet.no/om/nibr

NINA – Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. NINA ble etablert i 1988. NINAs virksomhet omfatter både forskning og utredning, miljøovervåking, rådgivning og evaluering. NINA har stor bredde i kompetanse og erfaring med både naturvitere og samfunnsvitere i staben. Vi har kunnskap om artene, naturtypene, samfunnets bruk av naturen og sammenhengene med de store drivkreftene i naturen.

Vårt overordna mål er at vi skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling ved å levere forskningsbasert og aktuell kunnskap om naturmangfold, klima og samfunn.

https://www.nina.no

NILU

På klima- og miljøinstituttet NILU jobber vi for vår felles framtid. Vi forsker fra pol til pol – fra Zeppelin på Svalbard til Trollhaugen i Antarktis. Forskningen vår bidrar til økt kunnskap om klimaendringer, atmosfærens sammensetning, luftkvalitet, miljøgifter og det grønne skiftet – samt om hvordan alt dette påvirker helse og miljø.

NILU har hovedkontor på Kjeller, og i tillegg kontorer i Tromsø, Trondheim og Gøteborg. Hvert år utfører vi hundrevis av små og store forskningsoppdrag for både offentlige og private kunder, i Norge og internasjonalt.

https://www.nilu.no

NIVA – Norsk institutt for vannforskning

NIVA er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.

http://www.niva.no

UiO – Universitetet i Oslo

UiO skal føre an i miljøarbeidet, både nasjonalt og internasjonalt, og være en rollemodell for andre institusjoner. Vi har formet samfunnet i over 200 år og er et ledende europeisk universitet. De neste ti årene skal universitetet fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning og tilby fremragende utdanning. Vi skal styrke dialogen med omverdenen og bidra til at kunnskap tas i bruk. Det er et mål å utvide sektoroverskridende samarbeid lokalt og internasjonalt innen klima, miljø og bærekraft.

UiO er representert i CIENS med forskere fra både samfunnsvitenskapelige og naturvitenskapelige fagdisipliner, med den tverrfaglige satsingen UiO:Energi og miljø som knutepunkt.

Vi jobber for å styrke tverrfaglig forskning og samarbeid innen klima, miljø og bærekraft og CIENS-samarbeidet inngår i en bred innsats for bærekraft i hele kjernevirksomheten vår.

https://www.uio.no/om/strategi/berekraftsmal/index.html