Prosjekt

En sammenfatning av tre internasjonale rapporter om natur og klima: Hva betyr rapportene for norsk kommunesektor?

KS har gitt CIENS i oppdrag å skrive en sammenfatning om spesialrapportene fra FNs klimapanel (Klimaendringer og landarealer; og Klimaendringer, hav og is) og det internasjonale naturpanelet (Den globale vurderingen av biologisk mangfold og økosystemtjenester).

Lenke til rapport

KS har gitt CIENS i oppdrag å skrive en sammenfatning om spesialrapportene fra FNs klimapanel (Klimaendringer og landarealer; og Klimaendringer, hav og is) og det internasjonale naturpanelet (Den globale vurderingen av biologisk mangfold og økosystemtjenester). Dette notatet oppsummerer rapportene, belyser sammenhengene mellom dem, og drøfter hovedanbefalingene. Her vektlegges spesielt anbefalingene som er relevante for kommuners og fylkeskommuners rollesom planmyndighet.
Naturen og dens goder er livsnødvendige for menneskenes livskvalitet,  økonomi, og helse. Rapportene er tydelige på at flere hensyn må sees i sammenheng dersom vi skal oppnå en bærekraftig forvaltning av klima og natur. Velfungerende økosystemer er essensielle for å bremse klimaendringene, og vi må bremse klimaendringer for å kunne
bevare naturmangfoldet på lang sikt. Utfordringene som tegnes gir nokså dystre bilder av de pågående prosessene som vil forsterkes dersom tiltak ikke settes raskt nok inn.

Rapportene har vurdert oppnåelse av FNs bærekraftsmål, og de globale målene for hhv. biologisk mangfold og klima. Dersom dagens kurs opprettholdes medødeleggelsene av natur og klimaendringer, blir nesten ingen av disse målene nådd. Å begrense klimaendringer og stanse tap av biologisk mangfold vil kreve raske, gjennomgripende og varige samfunnsendringer som må skje på tvers av økonomiske, sosiale, politiske og teknologiske områder. Dette vil kreve endringer i både menneskers
verdisett og adferd. Rapportene beskriver forslag til hvordan klima- og
naturutfordringene kan løses gjennom forbedret håndheving av eksisterende
virkemidler. Kunnskapsbasert og tilpasningsdyktig forvaltning, samt omlegging av finansielle og økonomiske systemer, kan bidra til bedre løsninger for klima og naturmangfold. En bærekraftig arealforvaltning utgjør en viktig del av arbeidet med å ta vare på natur lokalt og regionalt, både for å ta vare på naturmangfoldet og de naturgodene de gir oss, men også som et viktig klimatilpasningstiltak som reduserer risiko for artstap og skader som følge av klimaendringer.

Hvis Norge skal nå FNs bærekraftsmål, samt internasjonale og
nasjonale mål for klima og natur, er det flere typer grep som må
tas:
• Vi må redusere forbruket av naturressurser og energi for å
halvere utslipp av klimagasser og skape et bærekraftig
lavutslippssamfunn.
• Vi må unngå nedbygging og omdisponering av arealer som er
viktige for naturmangfoldet og naturgoder som
klimagassopptak og karbonlagring.
• Vi må restaurere forringede økosystemer, noe som kan gi
positive effekter for både klima og naturmangfold på noe
lengre sikt, men sjeldent eller aldri kan erstatte intakt natur.

Hvis vi ikke handler raskt, vil utfordringene øke og de økonomiske
konsekvensene bli store. Videre vil kostnadene ved tiltak bli
større, være mindre effektive og utilstrekkelige.

Basert på de tre rapportene gir denne sammenfatningen en
overordnet oversikt over relevante virkemidler—både
eksisterende og nye—som bør vurderes for å nå nasjonale og
globale mål. Virkemidlene omfatter et stort spenn i styrings- og
beslutningsnivåer, fra det lokale til det internasjonale. Vi retter
spesielt blikket mot virkemidlene og verktøy som setter rammer
og påvirker kommunenes og fylkeskommunenes handlingsrom
for klima- og naturtiltak. Plan og bygningsloven (2008) angir
viktige rammer for beslutninger for natur og klimaarbeidet i
kommuner og fylkeskommuner.

Har du spørsmål om prosjektet?

Vennligst ta kontakt med prosjektleder på erik.stange@nina.no