Prosjekt

Oslo og de internasjonale klimarapportene

Hvordan kan Oslo bruke de store internasjonale klima- og naturrapportene?

Store internasjonale klima- og naturrapporter, hva har de egentlig å si for lokalsamfunn her i Norge? På oppdrag fra Klimaetaten i Oslo kommune har CICERO og NINA sett på kunnskapen fra rapporter fra FNs klimapanel (IPCC) og det internasjonale Naturpanelet (IPBES) og hva dette innebærer for Oslo.

– Forskerne har sammenstilt og sett på både fellestrekk og motsetninger i de ulike rapportene og kommet fram til en rekke områder hvor disse rapportene har relevans for Oslo selv om lokalnivået ikke direkte er nevnt i de ulike rapportene, sier Borgar Aamaas ved CICERO som har ledet arbeidet med rapporten.

CICERO og NINA er en del av CIENS som er et strategisk samarbeid mellom forskningsinstituttene CICERO, Meteorologisk institutt, NIBR, NIKU, NILU, NINA, NIVA, TØI og Universitetet i Oslo. Rapporten er en del av syntesesatsingen til CIENS.

– CICERO og NINA utfyller hverandre godt når det gjelder å belyse sammenhengene mellom klima og natur på en god måte, og vi ser at ved å jobbe sammen og bruke hele den naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige bredden både ved NINA og ved CICERO så kan vi belyse en problemstilling fra mange spennende innfallsvinkler, fortsetter Aamaas.

Fra klimapanelet kom det to spesialrapporter i 2019, en om klimaendringer og landarealer (Landrapporten) og en om klima, hav og is (Hav- og israpporten). Naturpanelet lanserte i 2019 sin globale rapport om biologisk mangfold og naturgoder.

– Vi har vurdert funnene i lys av Oslo kommunes strategier og planer. Flere av hovedkonklusjonene i rapportene er allerede tatt opp i Oslo kommunes egne dokumenter og planer. Både klimastrategien og planene for byutvikling, forbruk, biologisk mangfold og skoger gjenspeiler forskningsbasert kunnskap, har målsetninger som i all hovedsak er i tråd med anbefalingene til klimapanelet og naturpanelet, og tar innover seg alvoret i rapportene. En hovedutfordring som pekes på i Landrapporten er imidlertid at bærekraftig klima- og naturforvaltning krever samarbeid på tvers av sektorer og styringsnivåer, noe som vil kunne bli tidkrevende og vanskelig også for Oslo kommune, sier forsker ved CICERO Solveig Aamodt som også har bidratt til rapporten.

Rapporten går i dybden på de tre ulike rapportene og basert på funnene og tiltak/strategier Oslo allerede har iverksatt vil det være fornuftig at Oslo fremover har et ekstra fokus på følgende:

  • Bærekraftige innkjøp og anskaffelser
  • Forvaltning av skogarealene
  • Fremtidige byutvidelser
  • Urbane varmeeffekter
  • Urban grønn infrastruktur
  • Urbant landbruk, matsvinn og kosthold
  • Konsekvenser av forsinket implementering av tiltak og politikk
  • Behovet for sektorovergripende tiltak
  • Samhandling utover kommunenes organer
  • Byutvikling i havneområdet og rundt bekker og elver

– Av alle de tre rapportene (Landrapporten, Hav- og israpporten og Naturpanelrapporten) kommer det klart frem at flere hensyn må sees i sammenheng hvis man skal oppnå en bærekraftig klima- og naturforvaltning. Arealkonflikter kan fort oppstå i forvaltningen av både bebygde områder og utmark, og det er ikke alltid opplagt hva som er den beste løsningen for både klima og natur, sier forsker Erik Stange, som har ledet arbeidet på Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Det går også klart frem av rapportene at beslutninger for byplanlegging og infrastruktur som tas i dag må ta innover seg at klima og natur er i endring, og at tilpasning til denne mer usikre fremtiden bør gjøres allerede nå.

– For å nå sitt mål om å være en internasjonalt ledende miljøby kan Oslo derfor gjøre tiltak for å bevare biologisk mangfold og eksisterende karbonlagre, søke å gjenopprette tapt mangfold og karbonlagre, og samtidig utvikle byen til å være fleksibel og motstandsdyktig i møte med fremtidens vær og klima, avslutter Solveig Aamodt.

Les hele rapporten her

Har du spørsmål om prosjektet?

Vennligst ta kontakt med prosjektleder på borgar.aamaas@cicero.oslo.no