Prosjekt

Miljøgifter i norske kystområder – MILKYS:

Miljøgifter i marine miljøer går generelt ned i norske kystområder – men med noen unntak. I urbane områder er det flere steder økende langtidstrender for kvikksølv i torskefilet.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) overvåker årlige nivåer, tidstrender og effekter av en rekke miljøgifter i blåskjell, torsk, flatfisk, snegler og ærfugl på oppdrag for Miljødirektoratet. Overvåkingsprogrammet startet i 1981, og gir et overblikk over tilstanden i fjorder og kystfarvann langs hele norskekysten og på Svalbard. Rapporten for 2019-resultatene, gjennomført i samarbeid med CIENS-partner Norsk institutt for luftforskning – NILU samt Eurofins og Institutt for energiteknikk (IFE), er nylig publisert.

– Hovedsakelig går nivåene av miljøgiftene ned i marint miljø, men det er eksempler på høyere nivåer nær urbane havneområder slik som i indre Oslofjord, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Bodø, sier forsker i NIVA, Merete Schøyen.

I overvåkningen analyseres det for en rekke metaller (bl.a. kvikksølv, kobber, bly, sink, kadmium), tributyltinn (antibegroingsmiddelet TBT), organoklorider (bl.a. PCB, innsektsmiddelet DDT, forbrenningsproduktet HCB), tjærestoffer (PAH), bromerte flammehemmere (PBDE), perfluorerte stoffer (PFAS), klorparafiner (SCCP, MCCP) og siloksaner (D4, D5, D6).

Les hele saken hos NIVA.

Har du spørsmål om prosjektet?

Vennligst ta kontakt med prosjektleder på norman.green@niva.no