Prosjekt

Nytt forskningsprosjekt skal føre regnskap over Oslofjordens naturverdier med FN-system

Det øyensynlige paradoks der Oslofjordens miljøtilstand har en nedadgående trend og Oslofjordens bruk og arealer har en økende verdi, har nå et nytt forsknings- og innovasjonsprosjekt – MAREA - ledet av NIVA i samarbeid med NINA fått klarsignal til å forske på.

Rapportene hagler tett om Oslofjordens ​ulike miljøutfordringer. En nylig rapport fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) dokumenterte på vegne av Miljødirektoratet den dårlige tilstanden til fjordens ålegras – og tareskogsområder. Torsken forsvinner. Ytre Oslofjord tilføres for mye nitrogen.

Samtidig med disse nedslående funnene øker bruken av fjorden for rekreasjonsformål. Eiendomsprisene langs fjorden har steget kontinuerlig de siste årene. Dette øyensynlige paradoks, den nedadgående trenden for Oslofjordens miljøtilstand og den økende verdien av Oslofjordens bruk og arealer, har nå et nytt forsknings- og innovasjonsprosjekt – MAREA –  ledet av CIENS-partnerne NIVA og NINA fått klarsignal til å forske på gjennom midler fra Norges Forskningsråds utlysning for såkalte Kompetanse- og samarbeidsprosjekter.

– Vi kommer sammen med Oslofjordens Friluftsråd, fylkeskommunene Viken og Vestfold & Telemark, og mange av kommunene rundt Oslofjorden til å teste ut hvordan FNs nye regnskapssystem for økosystemer og naturverdier kan støtte kyst og marin planlegging, sier Wenting Chen, forsker i NIVA og prosjektleder for MAREA.

MAREA-prosjektet, som står for MARine Ecosystem Accounting for integrated coastal planning in the Oslofjord, har satt seg som mål å bli en sentral kunnskapsleverandør I gjennomføringen av regjeringens helhetlige plan for Oslofjorden som klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn lanserte i slutten av mars i år. Flere av de utfordringer som denne planen omhandler vil bli adressert av MAREA.

Med forskere fra NIVA, NINA, NMBU og SSB og partnere fra Fylkekommunen Vestfold og Telemark, Fylkeskommunen Viken og Oslofjordens Friluftsråd på laget, vil prosjektet både levere spennende forskning og matnyttig plankunnskap for å bidra til helhetlig planlegging av Oslofjorden og forbedring av Oslofjordens miljøtilstand. Prosjektet legger vekt på å evaluere hvordan nye økosystemregnskapsmetoder utarbeidet av FN kan gi beslutningsstøtte til de forskjellige planleggingsnivåene i de komplekse og hardt belastede kystøkosystemene i Oslofjorden. MAREA vil også se på endringer i fritidsfisket koblet med vannforurensning og nedbygging av leveområder for fisk og smådyr under vann, og dessuten adressere begrensning av rekreasjonstilgang og fortetting av strandeiendom.

– Med ikke-akademiske partnere på laget vil vi legge spesiell vekt på å klargjøre usikkerheter i våre kommende funn, noe som er sentralt når kunnskapene skal inn i fylkeskommunale og kommunale plansystemer, forklarer Chen.

Fireårsprosjektet antas å ha oppstart i slutten av 2021.

 

 

 

Har du spørsmål om prosjektet?

Vennligst ta kontakt med prosjektleder på wenting.chen@niva.no