Prosjekt

Smart Mobility Suburbs (SMS)

Et tverrfaglig forskningsprosjekt som undersøker betingelsene for energi-smarte mobilitetsløsninger i forstadsområder

(Lysaker brygge. Foto: Wasielgallery/Wikimedia Commons)

Fokus for prosjektet «Smart Mobility Suburbs» (SMS) er Osloregionen og særlig utviklingen av mini-byene Sandvika, Ski og Lillestrøm. Disse stedene er utpekt som regionale byer i Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Konsentrert vekst i disse byene skal ifølge strategien bidra til i en flerkjernet utvikling i regionen rundt viktige kollektivknutepunkter og mer effektive og klimasmarte mobilitets- og transportløsninger.

Prosjektet er særlig opptatt av to relaterte forhold som har vært lite studert i såkalte smart city-strategier, og som utgjør vesentlige utfordringer for lokal politikk:

* Folks reisepraksis, det vil si betingelser for mulig innovasjon i mobilitetspraksis blant forstadsinnbyggere (med Ski, Lillestrøm og Sandvika som case).
* Lokale styrings- og planleggingsprosesser, det vil si betingelser for innovasjon i styring på ulike nivåer og gjennom samskapingsprosesser, for å fremme klima-smart byutvikling.

Prosjektet tar utgangspunkt i at mer enn halvparten av verdens befolkning i dag bor i byer, og at andelen forventes å øke til 70 prosent i 2050. Byregionene genererer mer enn 60 prosent av alle CO2-utslipp og bruker nesten 80 prosent av verdens energi. Transportsektoren er særlig viktig for byers funksjonalitet og for konsekvensene av byutvikling. Samtidig er transportsektoren, særlig knyttet til person- og nyttetrafikk, den største kilden til CO2-utslipp og lokal forurensing.

Les mer på prosjektets hjemmeside

Har du spørsmål om prosjektet?

Vennligst ta kontakt med prosjektleder på p.g.roe@sosgeo.uio.no