Prosjekt

SUSTAIN

For å oppnå Norges mål om å redusere klimautslipp med inntil 55% innen 2030, må transportpolitikken understøtte omfattende utslippskutt som samtidig oppleves tilstrekkelig rettferdig til at den kan opprettholdes over tid. Dette er utgangspunktet i samarbeidsprosjektet SUSTAIN.

I Europa og i økende grad i Norge har grønn transportpolitikk og restriktive tiltak mot biler og bompengefinansiering blitt møtt med massive innbyggerprotester. Slike protester kan være forankret i oppfatninger om urettferdighet, som undergraver legitimiteten og effektiviteten til tiltakene.

I teorien har vi betydelig kunnskap om hvilke virkemidler som bidrar til å redusere biltrafikken og klimagassutslipp, men vi vet mindre om hvordan byer, spesielt mellomstore norske byer, kan utforme bærekraftige og sosialt rettferdige transportsystemer. Mens protester mot samferdselspolitikken i de større norske byene har fått en del forskningsoppmerksomhet, er kunnskapen vår om tilsvarende dynamikk i mellomstore byer knapp.

For å studere bærekraftig transportpolitikk i mellomstore byer tar samarbeidsprosjektet SUSTAIN utgangspunkt i et rammeverk bestående av tre sammenkoblede urbane styringsutfordringer:

  • Den romlige utfordringen – hvordan romlige forhold i byregioner påvirker politikkutforming og innbyggernes oppfatning av transportpolitikk
  • Nettverksutfordringen – hvordan lokale myndigheter samarbeider med offentlige og private aktører i utformingen av bærekraftig transportpolitikk
  • Den kommunikative utfordringen – hvordan kommunikasjonsstrategier kan øke ansvarlighet og innbyggernes aksept for politiske tiltak.

SUSTAIN har som mål å finne faktorer som danner vellykket (eller mislykket) bærekraftig transportpolitikk i disse sammenhengene. Det ledende forskningsspørsmålet for prosjektet er: Hvordan kan romlige, nettverks- og kommunikative utfordringer adresseres for å fremme bærekraftig og rettferdig transportpolitikk i mellomstore norske byer?

Les mer om prosjektet her: CICERO