Webinar

Kva betyr natur- og klimakrisa for kommunesektoren?

Menneskelege aktivitetar varmar opp verda. Samstundes fortrenger vårt forbruk av areal planter og dyr sine leveområde. Begge delar aukar faren for dramatiske endringar både i klima og natur.

  • clock 07. desember 2021, kl.10:00 – 13:00

Arrangør er KS, med bidrag fra CIENS

Arrangementet er gratis.

Bakgrunn

KS har gitt CIENS i oppdrag å lage ein sammenfatning om spesialrapportane fra FNs klimapanel (Klimaendringer og landarealer; og Klimaendringer, hav og is) og det internasjonale naturpanelet (Den globale vurderingen av biologisk mangfold og økosystemtjenester).

I dette webinaret byr KS på fersk kunnskap formidla av sterke fagpersonar innan natur- og klimafeltet og CIENS presenterer rapporten. Det blir og anna fagleg påfyll og debatt leia av Carlo Aall frå Vestlandsforsking/Noradapt

Sjå meir om CIENS-rapporten her: Rapporten