Hva gjør CIENS?

CIENS-institusjonene utgjør Norges og et av Europas største forskningsfellesskap innen miljø, klima og samfunn.

CIENS består av CICERO, Meteorologisk Institutt, NIBR (OsloMet), NILU, NINA, NIVA, og Universitetet i Oslo.        

Forskningsmiljøene i CIENS har et bredt tverrfaglig samarbeid, som allerede har munnet ut i en lang rekke helhetlige vurderinger av effektive tiltak og integrerte løsninger. Eksempler på dette er blant annet:

  • Konkrete verktøy for å måle luftkvalitet i byer
  • Kartlegging av havnivåstigning og kulturminner
  • Gjennomføringsstrategier for grønt skifte

CIENS har tett kontakt med brukerne

CIENS fortrinn ligger i at vi har forskere som er i tett kontakt med praksis gjennom brukere og oppdragsgivere.

Samarbeidet utnytter den brede felles kompetansen til aktivt å skape ny og framtidsrettet kunnskap for grønn omstilling og bærekraftig samfunnsutvikling.

CIENS er fleksibel og kan raskt mobiliserte til innsats med bidrag av høy kvalitet basert på uavhengig forskning.

Et sterkere CIENS-samarbeid fram mot 2022

Gjennom bred kompetansebase skal CIENS være bidragsyter og pådriver for smarte og kunnskapsbaserte løsninger i næringslivet og offentlig sektor.

I tillegg skal CIENS bruke sin brede kunnskapsplattform til å identifisere nye muligheter og helhetlige løsninger.

Dette skal CIENS blant annet gjøre ved å

  • videreutvikle posisjonen som Norges ledende tverrfaglige natur- og samfunnsvitenskapelige fagmiljøer
  • være en tankesmie og idé-lab for dyp og bred forskningsbasert kunnskapsutvikling om miljø, klima og samfunn
  • profilere vårt kunnskapsmiljø overfor forvaltning og næringslivet

Bærekraftig byutvikling er spesielt viktig

CIENS tematiske hovedsatsning er bærekraftig byutvikling.  Miljø- og klimautfordringene vil kreve miljøvennlige, klimavennlige, klimarobuste og ressurseffektive løsninger for arealplanlegging, boliger, bygninger, transport og annen infrastruktur.

Dette vil stille store krav til god forskning og kunnskapsutvikling. Breddesamarbeidet i CIENS-forskningen vil bidra til at forvaltningen og næringslivet får et godt beslutningsgrunnlag for utfordringer innen miljø, klima og samfunn.

Last ned CIENS strategi her