Hva gjør CIENS?

CIENS består av CICERO, Meteorologisk institutt, NIBR (OsloMet), NILU, NINA, NIVA, og Universitetet i Oslo. Forskningsmiljøene i CIENS har et bredt tverrfaglig samarbeid.

CIENS-institusjonene utgjør Norges og et av Europas største forskningsfellesskap innen miljø, klima og samfunn.  

CIENS skal legge til rette for relevant tverrfaglig forskning av høy kvalitet på tvers av disipliner og institusjoner som inngår i CIENS-samarbeidet.

CIENS er en nettverksarena for de syv partnerne, som også legger til rette for møteplasser mellom forskere og brukere av forskningen. CIENS ønsker å bidra til at mål i Klima- og miljødepartementets kunnskapsstrategi kan nås.

CIENS er en nettverksorganisasjon. CIENS skal styrke kontakt og samarbeid mellom forskere og kommunikasjonsmedarbeidere på tvers av de syv institusjonene. Samtidig er CIENS en plattform for samarbeid med brukere nasjonalt. Internasjonalt arbeider CIENS gjennom Partnership for European Environmental Research (PEER), et nettverk av ledende europeiske forskningsinstitusjoner.

CIENS skal bidra til å utveksle kunnskap og faglige erfaringer mellom partnerne. Nettverket skal stimulere til identifisering av prosjektsamarbeid som naturlig omfatter flere CIENS-partnere. Det skal videre tilrettelegges for felles kompetanseheving innenfor tverr- og transfaglighet, spesielt rettet mot yngre forskere.

CIENS ønsker å kople nasjonale brukere med bredden av miljø- og klimaforskning som CIENS-nettverket representerer, som supplement til den enkelte partners individuelle brukerkontakt.

Gjennom PEER arbeides det for å skape prosjektsamarbeid mellom CIENS-institusjonene og andre PEER-medlemmer spesielt rettet mot utlysninger fra Horizon Europe.

Formidling står sentralt i CIENS’ virksomhet. Det avholdes syv frokostseminarer i året. Rekken med frokostseminarer har pågått siden 2013. CIENS arrangerer også konferanser og ad hoc-seminarer. Både konferansene og seminarene vil være møteplass for forskere, forvaltning og næringsliv. Facebook og hjemmesiden er også viktige formidlingskanaler for CIENS.

Last ned CIENS strategi her